Uvijeti korištenja


Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.croala.hr (dalje u tekstu: Croala) sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.croala.hr. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Croala, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovu ugovornog odnosa koriste uslugama Croale. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Croala. Zadržavamo pravo promjena i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem našim stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Croala, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti tražene podatke. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Croali dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Croala se obvezuje da će podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Croala će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika u roku od 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Croala. Croala vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Croala je ovlaštena u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na drugi način usporavaju ili ometaju rad. Za objavljeni sadržaj (oglasi, poruke, tekstovi, fotografije, i drugi materijal) na Croali, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Croala ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Croalu od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Croali svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika. Zabranjeno je objavljivanje nezakonitog, štetnog sadržaja kao i onog sadržaja koji uznemiruje ili kleveće druge osobe. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Croale. Croala ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka. Croala upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Croale. Korisnik je dužan postaviti oglas tako da sadržajno pripada u primjerenu rubriku. Croala zadržava pravo brisanja i neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima. Croala ne odgovara za eventualne troškove koji bi mogli nastati korisniku zbog korištenja internetskog portala Croala i aplikacije Croala za mobilne telefone. Croala ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa bez najave, u slučaju kad je oglas nije u skladu s ovim općim uvjetima kao i u drugim opravdanim slučajevima. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio oglasnog u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva koja su uplaćena moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Croala te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat. Croala ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne pa se preporučuje da korisnik sam pohrani sadržaj kako bi ih kasnije mogao ponovno upotrijebiti. Direktna komunikacija između korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu koju tvrtka nudi a radi informiranja o detaljima oglasa, sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu. Croala ne jamči za točnost, istinost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Croala. Posebno ne preuzimamo jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Croala mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod osobe koja takve stvari i usluge nude.

Rastimo zajedno - pridružite nam se još danas

Prva platforma za povezivanje hrvatskog poslovanja u svijetu